27Sep/17

ยินดีต้อนรับสู่ร้านบางส้านพานิช จ.ระนอง

ร้านบางส้านพานิช ขายมานานกว่า 60 ปี กะปิ ระนอง ต้องของร้านบางส้าน ขายมานานกว่า 60 ปี มาแล้ว ด้วยคุณภาพและรสชาติที่คงเดิม ผู้ก่อตั้งร้าน เป็นชาวจีนไหหลำ่เข้ามาตั้งรกรากเปิดร้านขายของชำ ปัจจุบันยังคงจำหน่ายสินค้าในตัวตลาดบางส้าน จ.ระนอง กว่า 60 ปีแล้ว “กะปิ” คือ สินค้าที่ลูกค้า และนักท่องเที่ยวกล่าวถึงในเรื่องของคุณภาพ ความอร่อย และทางร้านยังคงความเป็นหนึ่งในเรื่องการรักษาของคุณภาพไว้เช่นเดิม เป็นไปตามเจตนารมย์ของอาก๋ง ที่ให้ลูกหลานผู้สืบทอด คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ แก่ลูกค้า